BANQUET AT ANA HOTEL MATSUYAMA

Sato
Shirayanagi, Kai, Yokoyama Naciri, Brunetto
Suzuki, Hashimoto, Matsunaga Yokoyama, Wang, Noro Suigun-daiko(drum)
Bican
Bican Yao Yao
Students in Ehime Univ.
Soyama, Ito Shiraishi, Solomon, Li Takeshima, Suzuki
Gao, Hamada Coulter, Rasmussen, Brunetto, Naciri Shirayanagi, Saito
Noda Terui, Nagasaka, Sawada, Tamura, Sasaki, Iwami
Suzuki, Hashimoto, Li, Yao, Shi participants
participants participants Takeshima, Coulter