WALKING TOUR TO MATSUYAMA CASTLE

Li, Lin, Li, Shi, Bican Bican, Yao, Solomon, Rasmussen, Coulter, Brunetto, Naciri
Bican, Zhang, Shi, Takayama, Gao
Gao, Yao, Li North view from Matsuyama castle
Takayama and others Lin, Zhang, Naciri, Gao, Li South view from castle
Li, Gao, Ma, Li, Bican Rasmussen, Solomon Li